HPN projekt s.r.o.

Pasport komunikací a projekt dopravního značení

Pasport místních komunikací

Základní evidencí komunikací ve městě či obci je pasport místních komunikací, který musí mít zpracovaný každá obec v České republice, dle zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb.

projekt-znaceni

Pasport řeší zařazení místních komunikací do jednotlivých tříd dle jejich charakteru. Obsahuje mapovou a tabulkovou část, kde jsou uvedeny podrobné informace o každé komunikaci a jejím příslušenství (mosty, lávky, odvodnění, apod), včetně záznamu o měření a prohlídce místních komunikací.

pasport

Přílohou pasportu komunikací je vytvoření plánu zimní údržby a porovnání pozemků pod místními komunikacemi s evidencí katastru nemovistostí (ČÚZK).

Pasport komunikací je možné zpracovat v několika typech softwaru (Gobec, CorelDraw, AutoCad, Misys, atd).

pasport komunikací

Pro zpracování nezávazné cenové nabídky na vypracování pasportu místních komunikací nás neváhejte kontaktovat.

Proč pasport místních komunikací od HPN projekt s.r.o.?

logoV této oblasti pasportu máme již dlouholeté zkušenosti. Zpracováváme pasport místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Naše projekty jsou kvalitní a přehledně zpracované. Každý projekt a pasport je v souladu se současnými platnými právními normami a zákony a je kompletně projednaný se všemi dotčenými úřady (Policie ČR, správce komunikace, silniční správní úřad). Je zpracováván podle nejmodernějších trendů v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

24

Pasport místních komunikací je důležitý k evidenci místních a účelových komunikací. Místní komunikace jsou majetkem obce, slouží k dopravě na území obce a jsou rozděleny do několika tříd v pasportu místních komunikací, který má každá obec povinnost vést ze zákona (ukládá zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Pasport může být nápomocen při rozhodování ve správních řízeních, například při připojování pozemků, také při evidenci parcel nacházejících se pod komunikacemi a vypořádání vlastnických vztahů. Může sloužit rovněž jako právní podklad při řešení dopravních nehod a mapuje i situaci okolních komunikací mimo majetek obce.